SimpleTMS \ Інформаційні матеріали

 • Автоматизована система управління складом (АСУС)
 • Автомобіле-тонно-день
 • Автотранспортне підприємство, АТП
 • Активна система постачання, АСП
 • Анулювання замовлення, скасування заявки
 • Асортимент
 • Варрант, подвійне складське свідоцтво
 • Вимога на доставку
 • Відвантаження
 • Відправлення
 • Габарит навантаження
 • Геокодування
 • Групи клієнтів
 • Життєвий цикл (продукції)
 • Завезення, підвезення
 • Зони доставки
 • Композитний маршрут  
 • Лізинг
 • Логістика
 • Магістраль
 • Маршрут
 • Матриця шляхів
 • Ордер на обробку вантажів
 • Оренда
 • Орендна плата
 • Переадресування
 • Перевізник
 • Персонал
 • Підрозділ
 • Підтвердження доставки
 • План робіт
 • Повідомлення про відвантаження, повідомлення про висилку
 • Постачальник
 • Постачання
 • Резервні запаси
 • Робота Автопарку
 • Середня відстань перевезень
 • Скасування вимоги на доставку
 • Скасування доставки
 • Тара
 • Тарифи
 • Транспортні витрати
 • Транспортні характеристики вантажів 
 • Тривалість перебування
 • Фiлiя
 • Фіксація події

Автоматизована система управління складом (АСУС) - автоматизована система управління складськими процесами (Computerised Warehouse Management System), яка  заснована на використанні обчислювальної техніки та ЕММ системи планування, контролю приймання, розміщення, зберігання, пошуку, комплектації і видачі продукції зі складу. АСУС може складатися з різних функціональних підсистем, напр., контролю за станом запасів, контролю поставок, управління технологічними процесами вантажопереробки і т.д. У складі цих підсистем вирішуються завдання бухгалтерського обліку (облік розрахунків з постачальниками і споживачами, надходження продукції на склад, видачі продукції зі складу і т.д.), оперативного управління комплектацією, оптимізації маршрутів кранів-штабелерів, комплектувальників та ін. В  АСУС на друк можуть видаватися відбіркові листи, порівняльні відомості і т.д.. Перспективні напрямки розвитку АСУС - безпаперові технології комплектації та застосування осередків стелажів автоматизування.

Автомобіле-тонно-день (automobile-ton-day) – одиниця обліку вантажних автомобілів за певний звітний період залежно від їх вантажопідйомності. Використовується для визначення середнього арифметичного числа автомобілів в роботі, ремонті, простої, а також при визначенні продуктивності автомобілів у тонах і тонно-кілометрах.

Автотранспортне підприємство, АТП (motor carrier; trucking company) - первинна ланка автомобільного транспорту загального користування або відомчого автотранспорту, що є юридичною особою і перебуває на самостійному балансі. Усередині великих АТП можуть створюватися автоколони. АТП здійснює транспортування та зберігання вантажів, технічне обслуговування рухомого складу, постачання необхідними матеріалами на ремонтно-експлуатаційні потреби і т.д..

Активна система постачання, АСП (active supply system) - постачання матеріалів зі складу по запиту його підрозділів; видачу, навантаження і передачу матеріалів здійснює відділ постачання або склад. АСС передбачає встановлення лімітів і графіків доставки матеріалів; розрахунок потреби у вантажно-розвантажувальних і транспортних засобах, встановлення графіків їх роботи і раціональних маршрутів, розрахунок розмірів партій постачання; контроль за використанням матеріалів; встановлення матеріальної відповідальності за збереження вантажів і передачу їх матеріально відповідальним особам споживачів. АСС звільняє працівників цехів від оформлення документації, дозволяє краще використовувати промисловий транспорт за рахунок скорочення простоїв під вантажно-розвантажувальними операціями і більш повного використання вантажопідйомності, підвищує відповідальність працівників за своєчасне забезпечення виробництва.

Анулювання замовлення, скасування заявки (order cancellation) - відмова споживача від зробленого постачальнику, перевізнику замовлення. Споживач має право анулювати замовлення протягом певного терміну. Після закінчення цього терміну споживач несе майнову відповідальність.

Асортимент (assortment; range of products) - сукупність продукції та/або послуг, об'єднаних у групи по кількості або ознакою. Розрізняють асортимент послуг, промислової продукції і торговий. У ряді випадків асортимент може класифікуватися на груповий, видовий і внутрішньовидовий.

Варрант, подвійне складське свідоцтво (warrant) - документ, що видається товарним складом на підтвердження прийняття товару на зберігання. Варрант відноситься до товаророзпорядчих документів і може виконувати функції перевізних документів.

Вимога на доставку – документ, який призначений для створення вантажу і реєстрації його у програмі для подальшої обробки.

Відвантаження (shipping) - передача виготовленої продукції перевізникові для доставки споживачеві або безпосередньо споживачеві за місцем виготовлення. Датою відвантаження вважається дата приймання продукції перевізником, зафіксована в перевізних документах, або дата акту здачі продукції споживачеві в місці її виробництва.

Відправлення (shipment) - одиниця спостереження перевезень вантажів, що представляє собою партію вантажу, прийняту до перевезення за одним перевізним документом від конкретного вантажовідправника конкретному вантажоодержувачу. У юридичному сенсі відправка в процесі транспортування є неподільною. Є такі категорії відправлень: пакетні, контейнерні, вагонні, маршрутні, групові, суднові, збірні та дрібні відправки. У перевезень вантажів по кожній відправці враховуються також категорія швидкості, рід вантажу, провізна плата і т.д.

Габарит навантаження (loading gage; permissible overall dimension) - граничний поперечний перпендикулярний до осі колії обрис; в цьому контурі, не виходячи за його межі, повинен поміщатися вантаж, встановлений на залізничних рухомий склад (разом з упаковкою та засобами кріплення), за умови, що рухомий склад перебуває на прямому горизонтальному шляху з суміщенням їх поздовжніх осей в вертикальній площині.

Геокодування — процес, в результаті якого сворюються посилання на об'єкти, що вже мають географічні координати.

Групи клієнтів - групування клієнтів згідно певної ознаки, яка створюється користувачем, значно пришвидшує роботу як користувача (менший час візуального пошуку), так і апаратного забезпечення (менше навантаження від запитів до БД, і, як наслідок, зменшення часу відгуку системи).

Життєвий цикл (продукції) (product life cycle) – 1) часовий інтервал від розробки продукції до зняття її з виробництва та продажу. У маркетингу і логістиці розрізняють такі стадії життєвого циклу: а) зародження (експериментальне відпрацювання, конструювання, створення дослідного зразка, постановка продукції на виробництво і випуск дослідної партії); б) зростання (формування попиту, комерціалізація, остаточна налагодження конструкції); в) зрілість (стадія виробництва масового ); г) насичення ринку (платоспроможний попит на продукцію або суспільна потреба в продукції задоволені); д) скорочення обсягу продажів і як наслідок модернізація продукції або зняття продукції з виробництва; 2) часовий інтервал використання продукції, починаючи з введення в експлуатацію і закінчуючи списанням з відпрацювання призначеного ресурсу і утилізацією. У процесі використання продукція зношується і старіє, виявляються її конструктивні і технологічні дефекти, що обумовлює необхідність ремонтів.

Завезення, підвезення (pick-up; delivery) - 1) доставка малої партії вантажу зі складу відправника вантажу на термінал (станцію залізниці, вантажну автостанцію і т.п.) в місці відправлення. Завезення може здійснюватися спеціалізованим автотранспортним підприємством, по під'їздній колії або власним транспортом відправника; 2) доставка продукції від постачальника на склад підприємства оптової торгівлі.

Зони доставки - для будь якої карти, що підтримується системою, можна створити області, звані зонами доставки. Всі клієнти, географічне розташування (адреса) яких належить до фрагменту карти, належать зоні доставки. Зони можуть мати складну форму, можуть перекриватись, можуть не повністю покривати карту. Використання зон зручне з точки зору планування рейсів для мінімізації пробігу певних ТЗ, зменшення витрат та зменшення часу доставки вантажів клієнту.

Композитний маршрут  - маршрут, який складається з точок-відправників та точок-клієнтів.

Лізинг (leasing) - вид інвестиційної діяльності по придбанню рухомого і нерухомого майна (крім земельних ділянок) та передачу його на певних умовах третій особі з правом викупу останнім цього майна. Лізинг поділяється на внутрішній і міжнародний, короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.

Логістика (logistics) - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та ін. матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації. Основним практичним завданням логістики є забезпечення споживача корисністю, пов'язаної зі своєчасною доставкою в потрібне місце необхідного товару (time and place utility). Основними об'єктами дослідження в логістиці є матеріальний потік, запаси, логістичні витрати, логістичні операції, логістичний процес, логістичний канал та ін. У логістиці є ряд взаємозв'язаних розділів таких, як логістика постачання (logistics of supply), логістика виробництва (production logistics), логістика збуту (logistics of distribution), логістика транспорту (traffic logistics).

Магістраль (line handling long-distance thrоugh traffic; trunk line) - транспортна лінія, яка характеризується високою густотою перевезень.

Маршрут - дозволяє переозначити дорогу між двома клієнтами, не вносячи змін у основну дорожню сітку.

Матриця шляхів - представляє собою усі можливі комбінації шляхів між усіма клієнтами.

Ордер на обробку вантажів (load handling order) - документ, що видається організацією, що займається обробкою вантажів, для перевезення або іншої обробки вантажів, за яку вона несе відповідальність.

Оренда (hiring; leasing; renting) - передача орендодавцем майна за плату в тимчасове володіння і користування орендарю. Продукція і доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його власністю. За користування майном орендар вносить орендну плату.

Орендна плата (lease payment; rental rate) - плата за майно, отримане орендарем за договором оренди. Орендна плата встановлюється у вигляді визначених платежів, що вносяться періодично або одноразово; встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції або доходів; надання орендарем певних послуг, покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна та ін

Переадресування (diversion) - зміна місця призначення прийнятого до перевезення вантажу. Порядок переадресування визначається статутами, правилами перевезення та іншими нормативними актами, діючими на відповідних видах транспорту загального користування.

Перевізник (carrier) - юридична або фізична особа, що використовує власні або взяті в оренду транспортні засоби для транспортування вантажів, пасажирів та ін, що діє на підставі відповідних нормативних актів або має на таку діяльність відповідний дозвіл. Послуги перевізника можуть надаватися в рамках договору перевезення або на інших умовах, що передбачають права, обов'язки і відповідальність сторін (перевізника, вантажовідправника, вантажоодержувача), і оформляються у необхідних випадках перевізними документами.

Персонал - сукупність працівників підприємства, фірми, корпорації.

Підрозділ - структурна одиниці компанії, частина, сектор чи відділення організації, фірми, очолювана керуючим з метою керування різноманітними видами діяльності. Види підрозділів: відділення, цехи, лабораторії, сектори, служби, відділи. Підрозділ належить до вищої структурної ланки філії. Переважно підрозділи однієї філії згруповані територіально в межах одного населеного пункту або знаходяться на невеликій відстані один від одного.

Підтвердження доставки – документ, який визначає вантаж чи вантажі, які будуть доставлені кінцевому клієнту.

План робіт – документ, який призначений для планування робіт по доставці вантажів клієнту.

Повідомлення про відвантаження, повідомлення про висилку (advice note; dispatch advice) - письмове повідомлення вантажоодержувача про відвантаження продукції, що висилається вантажовідправником. Може містити номер договору (замовлення), номер вагона, судна, номер транспортної накладної, дані про продукцію і розпорядження, які повинні бути в одержувача перед приходом продукції.

Постачальник (supplier; vendor) - юридична особа, що забезпечує товарами іншу юридичну особу на певних умовах. Постачальником може бути виробник продукції або посередник, який отримує продукцію від виробника . Споживач по кожному виду сировини може користуватися послугами одного постачальника або декількох постачальників.

Постачання (delivery) - продаж продукції оптовим покупцям: торговим підприємством  для подальшого продажу; промисловими підприємствами для переробки і споживання; організаціям сфери нематеріальних послуг - для позаринкового споживання. Розрізняють постачання транзитне, коли товар оминає оптову ланку, і складське, коли товар надходить на оптову базу і лише потім у магазин.

Резервні запаси (stabilisation stock) – 1) частина запасів виробничих або запасів товарних, формована на випадок непередбачених обставин - недопоставок, поставок протермінованих; 2) різновид запасів товарних, які створюються з метою згладжування коливань цін.

Робота Автопарку – функціональність, яка дозволяє переглядати статистичну інформацію про роботу транспортного засобу як у зведеному, так і в деталізованому вигляді. Статистика накопичується за весь час роботи ТЗ: від дати його реєстрації у системі до поточної дати.

Середня відстань перевезень (averаge length of haul) - показник статистики транспорту, який визначається шляхом ділення вантажообігу в тарифних тонно-кілометрах на кількість перевезених вантажів (у тоннах). Розрахунки робляться по кожному виду транспорту загального користування, за всіма видами транспорту загального користування, за окремими найменуваннями вантажів.

Скасування вимоги на доставку документ, який призначений для скасування замовлення певних вантажів.

Скасування доставки документ, який містить список вантажів, які не було доставлено кінцевому клієнту.

Тара (container; tare ) - елемент або різновид упаковки, що представляє собою виріб для розміщення продукції, транспортування, складування і інших логістичних операцій (напр., контейнери, піддони, ящики, бочки тощо). Тара поділяється на: дерев'яну, металеву, скляну, комбіновану; великогабаритну і малогабаритну; разову, поворотну, оборотну (багатооборотну); жорстку, м'яку; нерозбірну, розбірну, складну і розбірно-складну; закриту та відкриту; герметичну і негерметичну. Тара за функціональним призначенням поділяється на транспортувальну і споживчу. По приналежності та умовами використання тара класифікується на виробничу, інвентарну і складську.

Тарифи (transport rates; tariffs) - плата та збори, що стягуються за перевезення вантажів, а також правила їх обчислення. Як економічна категорія тарифи є формою ціни на продукцію транспорту і повинні бути побудовані так, щоб забезпечувати нормально працюючому перевізнику відшкодування собівартості перевезень та отримання прибутку.

Транспортні витрати (carriage costs; transportation costs) - частина транспортно-заготівельних витрат; витрати на транспортування продукції до споживачів. Транспортні витрати розподіляються між постачальником і споживачем у відповідності з обов'язковими правилами або договором. Додаткові витрати, пов'язані з перевезенням товару прискореним способом, сплачує споживач.

Транспортні характеристики вантажів  - повинні бути враховані при виборі оптимальних способів доставки та розробки технологічних процесів переробки вантажів. У процесі перевезення і зберігання вантажі під дією різних зовнішніх факторів - механічних, кліматичних, біологічних – зазнають кількісних та якісних змін, які необхідно враховувати.

Тривалість перебування (staying time) - сума часу очікування початку обслуговування заявки, що надійшла в систему обслуговування, і часу обслуговування цієї заявки.

Фiлiя — це вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що працює поза її мiсцем положення i виконує всi її функцiї чи їх частину, зокрема функцiї представництва.Фiлiя не є юридичною особою. Розпоряджається майном, що було видiлено на її потреби з головного пiдприємства, i дiє на пiдставi статутних та iнших документiв цього пiдприємства. Керiвник фiлiї, якого призначає пiдприємство — юридична особа, виконує свої обов’язки на пiдставi вiдповiдного доручення.

Фіксація події – документ, який призначено для фіксації позаштатних подій та ситуацій, які відбулись у процесі виконання поставлених задач. Документ не оперує вантажами, рейсами, маршрутами, не змінює стани інших об'єктів, а є лише засобом для нотації.

SimpleTMS \ Інформаційні матеріали